Мадэль_свету 1 значэння

-1-

Культуралогія

Мадэль свету, своеасаблівая сукупнасць уяўленняў пэўных груп людзей аб пабудове Сусвету, усім навакольным асяроддзі, месцы і ролі чалавека ў жыцці прыроды і грамадства. У розных народаў свету можна выявіць унікальную па сваёй унутранай структуры і глыбіннаму зместу М.с. У нейкіх рысах яна можа быць падобная да М.с. іншых народаў, а ў нечым, наадварот, вельмі істотна адрознівацца. Найлепшым чынам можа быць рэканструявана на аснове вывучэння і асэнсавання семантыкі мовы, высвятлення этымалогіі слоў і фразеалагізмаў, а таксама аналізу разнастайных фальклорных твораў (легенд, паданняў, міфаў, казак і інш.). Храналагічна першай формай (разнавіднасцю) адзінай і стабільнай М.с. можна лічыць т.зв. «міфапаэтычную» М.с., якая прыкметна адрозніваецца, напр., ад М.с., уласцівых гістарычнаму і ўласна навуковаму спосабу мыслення. Для міфапаэтычнай М.с. уласціва атаясамленне (або асабліва моцная ўзаемазалежнасць, звязанасць) макракосма і мікракосма, або, інакш кажучы, прыроды і чалавека.